Právne informácie

Prevádzkovateľom webových stránok http://www.strader.sk
je obchodná spoločnosť, Strader, s.r.o., so sídlom :

Šarišská 1997/20
091 01 Stropkov
Slovenská republika

IČO : 36 481 599
DIČ : 2020003238
IČ DPH : SK2020003238
Zapísaná : Okresný súd Prešov Oddiel : Sro, Vložka císlo : 13705/P.

Obsah webových stránok spoločnosti Strader, s.r.o., podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, najmä použitie textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu obchodnej spoločnosti Strader, s.r.o.

Spoločnosť Strader, s.r.o., vynaloží všetko primerané úsilie k tomu, aby na vyššie uvedených webových stránkach uvádzala iba správne a úplne informácie a dáta. Spoločnosť Strader, s.r.o., však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú aktuálne, presné alebo úplné. To isté platí aj pre všetky odkazy na dalších webových stránkach, na ktoré tieto stránky užívateľa odkazujú.
Spoločnosť Strader, s.r.o., nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré sa používateľ môže dostať prostredníctvom externých odkazov umiestnených na vyššie uvedených webových stránkach. Spoločnosť Strader, s.r.o., si vyhradzuje právo upravovať a doplnovať poskytované informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Strader, s.r.o., nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania vyššie uvedených webových stránok. Návštevník webových stránok spoločnosti Strader, s.r.o., potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ich použitia, porozumel im a súhlasí s nimi, vrátane všetkých platných a účinných právnych noriem, ktoré sa môžu vzťahovať na tieto - vyššie uvedené webové stránky.