28N-Káblové rebríky-typ strop (WPCW + WWS)

Informace

Normovaná konštrukcia E90 s funkčnou odolnosťou v požiari typ: strop

Vlastnosti:

 • Hrúbka plechu káblového rebríka: 1,5 mm
 • Vzdialenosť podpier: 1,2 m
 • Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
 • Šírka rebríka: 100, 200, 300, 400 mm
 • Vzdialenosť priečok: 150 mm

 

Možnosť upevnenia tyče na strop:

 • Pomocou zatĺkacej kotvy oceľovej TRSOM10, za podmienky zapustenia kotvy min. 60 mm do betónu.
 • Pomocou držiaka stropného US12/USO12 a kotvy prievlakovej PSROM10 na strop.
 • Pomocou držiaka stropného USV/USOV a kotvy prievlakovej PSROM10 na strop.

 

Zpět na začátek ↑

Nastavit prvky

Šírka rebríka: Dĺžka závesu: Upevnenie tyče na strop:
O ne Produkt Symbol Katalogové číslo ks v závěsu
1 DGOP...H60N Žebřík DGOP100H60/3N 863013
1
 / 
3,0 m
2 LDC/LDOCH60 Žebříková spojka LDC/LDOCH60 461001
2
 / 
3,0 m
3 SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet) SGKM8x14 651241
8
 / 
3,0 m
4 ZM/ZMO Příchytka žebříku ZM/ZMO 400700
2
 / 
1,2 m
5 WWS/WWSO... Výložník zesílený WWS/WWSO100 710510
1
 / 
1,2 m
6 UPW/UPWO Držák UPW/UPWO 750100
1
 / 
1,2 m
7 PGM... Závitová tyč PGM10/1 651001
1
 / 
3,6 m
8 TRSO... Zatloukací kotva ocelová TRSOM10 804800
1
 / 
1,2 m
9 PP... Podložka PP10 650544
2
 / 
1,2 m
10 NS... Matice NSM10 650244
2
 / 
1,2 m
11 SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet) SGKM8x14 651241
4
 / 
1,2 m
12 WPCW/WPCO... Nosník stropní WPCW/WPCO300 750630
1
 / 
1,2 m
13 SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet) SMM10x30 650843
2
 / 
1,2 m
14 PSRO... Kotva Prstenová s maticí PSROM10x80 804100
2
 / 
1,2 m
Přidej vybrané do projektu Přidej vše do projektu
Zadejte délku kabelové trasy [m]:
Přepočítej
Zpět na začátek ↑

Příklady

 • Trasa káblov sa musí zhotoviť tak, aby spĺňala všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu požiaru 
  v čase funkčnej odolnosti nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami stavby, napríklad inými inštalačnými rozvodmi 
  a konštrukciami. Z tohto dôvodu musí viesť nad úrovňou všetkých ostatných elektrických aj neelektrických inštalačných rozvodov 
  v priestore, kde trasa prechádza. V opačnom prípade musí byť zabezpečené, aby iné rozvody počas požiaru opadávaním ich častí alebo ich deformáciou nepoškodili trasu káblov v čase, zodpovedajúcom najmenej požadovanému času funkčnej odolnosti trasy káblov. 
 • Trasa sa môže upevniť a kotviť len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť stanovenú podľa riešenia PBS príslušného požiarneho úseku, ktorým trasa prechádza a staticky umožňujú upevnenie trasy káblov pri požiari
 • Nesmie dôjsť k svojvoľnej zámene jednotlivých komponentov káblového nosného systému (konštrukčných prvkov systému) zhotoviteľom. Môžu sa použiť len tie komponenty a zostaviť ich takým spôsobom, ako je uvedené v tomto návode na montáž.
 • Na montáž spojky LDC/LDOCH60 použite 4 ks skrutky SGKM8x114
 • Držiak stropný US/USOV alebo US12/USO12 upevnite do stropu za pomoci kotvy PSROM10x80. Otvor pre kotvu vrtáme vrtákom o priemere 10mm, pred zasunutím kotvy do otvoru je potrebné otvor vyčistiť napríklad stlačeným vzduchom.
 • Maximálna vzdialenosť podpier: 1,2 m
 • Maximálne zaťaženie na jednu horizontálnu úroveň: 20 kg/m
 • Maximálna dĺžka závitovej tyče: 2 m
 • Maximálny počet horizontálnych trás nad sebou na jednom závese: 3 ks
 • Pri dvoch horizontálnych trasách použite závitovú tyč minimálne M10
 • Pri troch horizontálnych trasách použite závitovú tyč minimálne M12
 • Upevnenie do betónu minimálne B20.
 • V trasách s funkčnou odolonosťou nie je možné ukladať káble nespĺňajúce požiadavky funkčnej odolnosti v požiari okrem prípadov uvedených v STN 92 0205 (D.3, D.3.1)
 • Ak sa montuje nezávislá trasa s funkčnou odolnosťou nad trasou taktiež s funkčnou odolnosťou, musí mať horná trasa funkčnú odolnoť rovnakú alebo vyššiu ako  má dolná trasa
 • Tvarovky musia byť zo systému PS90 firmy BAKS a z plechu o hrúbke 1,5 mm
 • Podpery umiestniť v strede tvarovky alebo maximálne do vzdialenosti 150 mm od spoja tvarovky a rebríka, ďalšia podpera od podpery tvarovky musí byť vo vzdialenosti menšej ako 1200 mm
 • Ak použijeme zatĺkaciu kotvu TRSOM10 alebo TRSOM12 na zavesenie závitovej tyče, je potrebné kotvu zapustiť najmenej 60 mm do betónu
 • V prípade použitia krytu alebo priehradky sa zníži zaťaženie trasy o hmotnosť krytu a hmotnosť priehradky
 • Priehradku rebríka upevňujte ku žľabu skrutkami SRM6x16

 

Zpět na začátek ↑