25N-Káblové rebríky-typ stena (WMC/WMCO...) na dvoch úrovniach

Informace

Normovaná konštrukcia E90 s funkčnou odolnosťou v požiari typ: stena

Vlastnosti:

 • Hrúbka plechu káblového rebríka: 1,5 mm
 • Vzdialenosť podpier: 1,2 m
 • Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
 • Šírka rebríka: 100, 200, 300, 400 mm
 • Vzdialenosť priečok: 150 mm


Možnosť upevnenia tyče do steny:

 • Pomocou vešiaka tyče uhlového WKPO a kotvy prievlakovej PSROM10.
 • Pomocou vešiaka tyče otočného WPPGV/WPPOV a kotvy prievlakovej PSROM10.

 

KLIKNI !!! - 3D vizualizácia

Zpět na začátek ↑

Nastavit prvky

Šírka rebríka: Upevnenie tyče na stenu:
O ne Produkt Symbol Katalogové číslo ks v závěsu
1 DGOP...H60N Žebřík DGOP100H60/3N 863013
2
 / 
3,0 m
2 LDC/LDOCH60 Žebříková spojka LDC/LDOCH60 461001
4
 / 
3,0 m
3 SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet) SGKM8x14 651241
16
 / 
3,0 m
4 ZM/ZMO Příchytka žebříku ZM/ZMO 400700
4
 / 
1,2 m
5 WMC/WMCO... Výložník WMC/WMCO100 711110
2
 / 
1,2 m
6 UPWK/UPWKO Držák UPWK/UPWKO 752900
1
 / 
1,2 m
7 UPW/UPWO Držák UPW/UPWO 750100
2
 / 
1,2 m
8 PGM... Závitová tyč PGM10/1 651001
1
 / 
1,2 m
9 WKPO Vešiak tyče uhlový WKPO 750809
1
 / 
1,2 m
10 PP... Podložka PP10 650544
6
 / 
1,2 m
11 NS... Matice NSM10 650244
6
 / 
1,2 m
12 SGK... Šroub s půlkulatou hlavou (komplet) SGKM8x14 651241
8
 / 
1,2 m
13 PSRO... Kotva Prstenová s maticí PSROM10x80 804100
5
 / 
1,2 m
Přidej vybrané do projektu Přidej vše do projektu
Zadejte délku kabelové trasy [m]:
Přepočítej
Zpět na začátek ↑

Příklady

Zásady montáže:

 • Trasa káblov sa musí zhotoviť tak, aby spĺňala všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu požiaru v čase funkčnej odolnosti nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami stavby, napríklad inými inštalačnými rozvodmi a konštrukciami. Z tohto dôvodu musí viesťnad úrovňou všetkých ostatných elektrických aj neelektrických inštalačných rozvodov v priestore, kde trasa prechádza. V opačnom prípade musí byť zabezpečené, aby iné rozvody počas požiaru opadávaním ich častí alebo ich deformáciou nepoškodili trasu káblov v čase, zodpovedajúcom najmenej požadovanému času funkčnej odolnosti trasy káblov.
 • Trasa sa môže upevniť a kotviť len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť stanovenú podľa riešenia PBS príslušného požiarneho úseku, ktorým trasa prechádza a staticky umožňujú upevnenie trasy káblov pri požiari
 • Nesmie dôjsť k svojvoľnej zámene jednotlivých komponentov káblového nosného systému (konštrukčných prvkov systému) zhotoviteľom. Môžu sa použiť len tie komponenty a zostaviť ich takým spôsobom, ako je uvedené v tomto návode na montáž.
 • Na montáž spojky LDC/LDOCC použite 4 ks skrutiek SGKM8x14
 • Držiak stropný USV/USOV upevnite do stropu za pomoci kotvy PSROM10x80. Otvor pre kotvu vrtáme vrtákom o priemere 10mm, pred zasunutím kotvy do otvoru je potrebné otvor vyčistiť napríklad stlačeným vzduchom.
 • Maximálna vzdialenosť podpier: 1,2 m
 • Šírka rebríka 100, 200, 300 alebo 400 mm
 • Maximálne zaťaženie na jednu horizontálnu úroveň: 20 kg/m
 • Maximálna dĺžka závitovej tyče: 2 m
 • Maximálny počet horizontálnych trás nad sebou na jednom závese: 3 ks
 • Pri dvoch horizontálnych trasách použite závitovú tyč minimálne M10
 • Pri troch horizontálnych trasách použite závitovú tyč minimálne M12
 • Upevnenie do betónu minimálne B20.
 • V trasách s funkčnou odolonosťou nie je možné ukladať káble nespĺňajúce požiadavky funkčnej odolnosti v požiari okrem prípadov uvedených v STN 92 0205 (D.3, D.3.1)
 • Ak sa montuje nezávislá trasa s funkčnou odolnosťou nad trasou taktiež s funkčnou odolnosťou, musí mať horná trasa funkčnú odolnoť rovnakú alebo vyššiu ako  má dolná trasa
 • V jednej strmeňovej príchytke možnosť upevnenia max. 3 káblov o priemere vyššom ako 20 mm
 • V jednej strmeňovej príchytke možnosť upevnenia max. 5 káblov o priemere nižšom ako 20 mm
 • Tvarovky musia byť zo systému E90 firmy BAKS a z plechu o hrúbke 1,5 mm
 • Podpery umiestniť v strede tvarovky alebo maximálne do vzdialenosti 150 mm od spoja tvarovky a rebríka, ďalšia podpera musí byť umiestnená najďalej 1200 mm od podpery pod tvarovkou
 • Použitie priehadok alebo krytov, znižuje zaťaženie trasy o ich hmotnosť
 • Priehradku upevňujeme na priečku rebríka za pomoci skrutiek SRM6x16, každých 60cm
Zpět na začátek ↑